Cộng hưởng thêm tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, cộng đồng cư dân đặc biệt ý thức hơn về chất lượng cuộc sống, việc tìm kiếm môi trường sống lành mạnh, có ý nghĩa lớn trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe càng được quan tâm chú trọng.