Chính sách hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ Chính sách thuế đối với hàng tạm nhập, tái xuất cho DN chế xuất thuê, mượn Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất

Để DN nắm rõ các quy định và thực hiện đúng, tránh sai sót, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến về vấn đề này.

Về chính sách thuế, tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP; điểm h khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định hoàn thuế đối với trường hợp người NK tại chỗ đã nộp thuế NK hàng hóa để sản xuất, kinh doanh, đã đưa sản phẩm NK vào sản xuất hàng hóa XK và thực tế đã XK sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế NK tại chỗ đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Hải quan Ninh Thuận (Cục Hải quan Khánh Hòa) hướng dẫn thủ tục xuất khẩu thủy sản cho DN. Ảnh: T.H
Hải quan Ninh Thuận (Cục Hải quan Khánh Hòa) hướng dẫn thủ tục xuất khẩu thủy sản cho DN. Ảnh: T.H

Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế, tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa XK có cơ sở sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK; trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế XK; sản phẩm XK được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất XK; tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác NK hàng hóa, XK sản phẩm.

Quy định nêu rõ, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm XK được sản xuất từ hàng hóa NK trước đây.

Ngoài ra, người nộp thuế phải kê khai chính xác các thông tin tại mẫu số 10 Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư đề nghị hoàn thuế NK theo quy định phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP, cột số 2 quy định về việc khai báo số, ngày tờ khai hải quan NK.

Theo Tổng cục Hải quan, điểm h khoản 2 Điều 10; điểm h khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP có quy định hoàn thuế NK đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đối với trường hợp hàng hóa NK tại chỗ đã nộp thuế NK để sản xuất, kinh doanh, đã đưa sản phẩm NK tại chỗ vào sản xuất hàng XK và thực tế đã XK sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan đã quy định rõ, DN căn cứ để thực hiện.

Về việc khai bổ sung hồ sơ hải quan, tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC và mục 4 phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại phụ lục 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa XNK.

Theo đó, sau khi hàng hóa đã được thông quan người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin được quy định tại mục 4 phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại phụ lục 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép XNK; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm trong các trường hợp: Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra; quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH may mặc đồi bơi Thống Nhất nghiên cứu các chỉ tiêu thông tin được khai bổ sung quy định tại mục 4 phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT- BTC được sửa đổi, bổ sung tại phụ lục 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn giải quyết thủ tục theo thẩm quyền.

Trường hợp người khai hải quan được chấp nhận khai bổ sung hồ sơ hải quan thì thông tin khai bổ sung có giá trị để thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.