Trong bối cảnh đó, vượt lên những khó khăn, thách thức, kiên định mục tiêu lí tưởng cách mạng và đường lối đổi mới của Đảng, bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các vụ, cục, đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham mưu thực hiện cơ bản đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc đã kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tổ chức cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Chất lượng cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác giám sát thường xuyên được chú trọng. Công tác dân vận của Đảng được thực hiện gắn sát với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng… Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng góp phần quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động ngành Ngân hàng nói chung và Đảng bộ cơ quan NHTW nói riêng.